Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Ak opatrujete doma osobu, môžete dostať príspevok aj viac ako 700 eur. Ako však na to?

Viac ako 700 eur, ako príspevok od štátu, môžete dostať za opatrovanie príbuzných. Čo však musíte splniť? Ako vyplniť žiadosť a majú nárok na opatrovateľský príspevok aj dôchodcovia? Ak áno v akej výške?

Ako sa definuje príspevok na opatrovanie?

Príspevok na opatrovanie je finančná alebo materiálna podpora poskytovaná osobám, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých, chorých alebo starších ľudí. Tento druh podpory sa môže poskytovať rôznymi spôsobmi a môže mať rôzne ciele. Je to často spôsob, ako pomôcť opatrovateľom konať ich zodpovednú úlohu pri starostlivosti o svojich blízkych bez prehnaného finančného zaťaženia. Príspevok na opatrovanie môže byť štátny alebo súkromný a má za cieľ zabezpečiť lepšie životné podmienky pre tých, ktorí sa starajú o iných.

Tento peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť alebo pri realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

 

Kto môže poberať príspevok na opatrovanie?

Príspevok nedostáva samotný opatrovaný, ale ten, kto ho opatruje. Peňažný príspevok pri opatrovaní člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím môže dostávať len takzvaná oprávnená osoba. V tomto prípade musí:

1.  byť alebo príbuzná s osobou, ktorá potrebuje opatrovanie, teda byť jej:

 • manželka či manžel,
 • matka alebo otec,
 • náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník,
 • dcéra alebo syn,
 • sestra či brat,
 • starý rodič,
 • vnučka, vnuk,
 • nevesta alebo zať (aj ovdovení po synovi či dcére svokry/svokra), svokra, svokor, švagriná, švagor,
 • neter alebo synovec

2. alebo bývať s opatrovanou osobou.

 • Opatrovanie môže vykonávať len plnoletá, právne plne spôsobilá osoba, ktorá je toho fyzicky a psychicky schopná. Je to možné len s písomným súhlasom opatrovaného človeka.

 

Peňažný príspevok sa poskytuje:

Len jednej oprávnenej osobe. Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP. Alebo ak si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, zvyšuje kvalifikáciu externou formou štúdia alebo dennou formou štúdia kombinovanou s externou formou a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

 

 Opatrovanie môže vykonávať osoba, ktorá:

 • je plnoletá,
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a
 • osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, je dôchodkovo poistená, ak:

 • nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a
 • nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, alebo nedovŕšila dôchodkový vek.
 • Bližšie informácie o sociálnom poistení osôb vykonávajúcich opatrovanie poskytuje Sociálna poisťovňa.

Aké sú podmienky nároku na poskytnutie príspevku?

Opatrovanie musí vykonávať iba oprávnená osoba. To sa musí poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila šesť rokov veku a je odkázaná na opatrovanie a ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
 • týždenná pobytová sociálna služba alebo
 • celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste alebo v zariadení núdzového bývania).

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň osem hodín denne.

Konanie o priznanie príspevku

Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní. Zdroj: MPSVaR SR

Vyplácanie príspevku

Peňažný príspevok je možné priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná osoba zomrela pred vypracovaním komplexného posudku, ktorý mal byť podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku na opatrovanie, ak sa preukáže, že boli splnené podmienky na jeho poskytovanie.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca v eurách

 • V hotovosti alebo
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej bol peňažný príspevok na opatrovanie priznaný
 • na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
 • na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba, ktorej bol peňažný príspevok na opatrovanie priznaný, určí.

Výška príspevku

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku:

Základná výška peňažného príspevku je mesačne:

 • 569,00 eur pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 756,80 eur pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Sto eur naviac

O 100 € mesačne je možné navýšiť sumy peňažných príspevkov, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania ani nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Výšky peňažných príspevkov sa znížia, ak:

je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2-násobok sumy životného minima,

 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima,
 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

 

Ak opatrovanie vykonáva dôchodca:

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá:

 • starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok),
 • výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok,
 • tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:
 • 426,75 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 567,60 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.
Peňažný príspevok na opatrovanie pre opatrovateľa, ktorému je vyplácaná dôchodková dávka, ak opatruje:Výška príspevku do 30. 6. 2023Výška príspevku  
 Od 1. 7. 2023 (novela)Výška príspevku 
 Od 1. 7. 2023 (valorizácia)Nárast od 1. 7. 2023 z titulu valorizácie
jednu FO s ŤZP262,85394,25426,7532,5
dve a viac FO s ŤZP349,6524,4567,643,2
     

 

Aj 4 mesačná čakacia doba

Tatra banka informuje, že treba počítať s tým, že peniaze zrejme neobdržíte tak skoro. Samotné rozhodovanie úradu o pridelení príspevku sa môže natiahnuť aj na štyri mesiace. Na vypracovanie komplexného posudku má úrad 60 dní, na rozhodovanie ďalších 30. Táto lehota sa v prípade komplikácií môže ešte predĺžiť o najviac 30 dní. „Nárok na peňažný príspevok na opatrovanie a na jeho výplatu vzniká až právoplatným rozhodnutím úradu o jeho priznaní,“ uviedla pre Tatra banku zástupkyňa ÚPSVAR Marianna Šebová.

Sumy peňažných príspevkov sa môžu i znížiť

ak je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Čo v prípade ak osoba s ŤZP zomrie?

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a za nasledujúci kalendárny mesiac.

Nárok na peňažný príspevok zanikne

Ak bol poskytnutý neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel, alebo ak príslušný úrad práce zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP, či v prípade, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 50 000 eur), dňom smrti fyzickej osoby, ktorej bol poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie. Zaniká aj v takom prípade, ak bol peňažný príspevok na opatrovanie priznaný pred smrťou fyzickej osoby, ktorej bol poskytovaný, splatné sumy, ktoré neboli vyplatené do dňa jej smrti, nebudú vyplatené.

Ako si vybaviť žiadosť

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Rezort práce odporúča, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Čo má žiadosť o príspevok na opateru obsahovať:

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu a rodné číslo oboch – žiadateľa aj opatrovanej osoby,
 • doklad o tom, že sa fyzická osoba, ktorá má byť opatrovaná, aj žiadateľ považujú za účastníkov právnych vzťahov (napr. platný občiansky preukaz),
 • vyplnený aktuálny lekársky nález alebo odborný lekársky nález lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore,
 • potvrdenie o príjme opatrovanej osoby a príjme osôb s ňou spoločne posudzovaných (ľudia, ktorí s opatrovaným žijú v spoločnej domácnosti) za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti, ak je žiadateľom osoba v produktívnom veku a nepoberá žiadne dôchodkové dávky,
 • ak žiadateľ popri opatrovaní vykonáva zamestnanie, treba predložiť potvrdenie o príjme z tohto zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola žiadosť podaná,
 • vyhlásenie o majetku opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP,
 • odôvodnenie žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu.

V akom prípade platí za osobu poberajúcu opatrovateľský príspevok a za osobu vykonávajúcu osobnú asistenciu dôchodkové poistenie štát?

Ak ste fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, alebo fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ŤZP najmenej 140 hodín mesačne, dôchodkové poistenie za vás platí štát, ak spĺňate tieto podmienky:

            máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

 • nie ste dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov, alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov,
 • nemáte priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
 • nedovŕšili ste dôchodkový vek,
 • podali ste si prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie, ak ste fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ŤZP najmenej 140 hodín mesačne, pričom osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje osobná asistencia, nemá nárok na peňažný príspevok za osobnú asistenciu.

Uvedené podmienky musia byť splnené všetky naraz! Ak jednu z uvedených skutočností v určitom čase nespĺňate, nepatríte do okruhu osôb, ktoré sú povinne dôchodkovo poistené a povinné dôchodkové poistenie vám nevznikne a ak už vzniklo, zanikne zo zákona.

O aké ďalšie príspevky na kompenzáciu ŤZP môžete požiadať štát?

 1. na osobnú asistenciu, na opatrovanie,
 2. na kúpu, úpravu, opravu a výcvik používania pomôcky,
 3. na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
 4. na kúpu a úpravu osobného motorového vozidla,
 5. na prepravu,
 6. na úpravu bytu, rodinného domu či garáže,
 7. na diétne stravovanie,
 8. na kompenzáciu zvýšených výdavkov.

Aké má opatrovník povinnosti?

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • písomne oznámiť do ôsmich dní príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení, zvyšovania kvalifikácie externou formou štúdia alebo dennou formou štúdia kombinovanou s externou formou.

Zdroj: Uzitocna.pravda.sk

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved