Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Chránená dielňa, chránené pracovisko

Preštudujte si požiadavky zo zákona na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Po kliknutí na link sa zobrazí popis aj tlačivo na stiahnutie :

Kto môže zriadiť chránené pracovisko?

 • môže zriadiť fyzická osoba ( aj občan so ZŤP),

 • môže zriadiť právnická osoba ( s.r.o., občianske združenie, živnostník , atď.)

Kedy môžeme zriadiť chránené pracovisko?

 • zriaďuje sa na zamestnanie jedného občana so zdravotným postihnutím, ktorý nie je schopný nájsť si zamestnanie na trhu práce.

Kde môžem zriadiť chránené pracovisko?

 • chránené pracovisko je možné zriadiť aj v byte, či dome, v prenajatom priestore na    základe nájomnej zmluvy.

Čo je možné dať preplatiť?

 • od zriaďovateľa či je to fyzická, alebo právnická osoba, či je to v byte alebo v prenajatých priestoroch závisí aj spôsob uplatňovania prevádzkových nákladov a mzdy.

 S ktorými inštitúciami prídete do kontaktu?

 • počas zriadenia budete musieť spolupracovať s niekoľkými úradmi (sociálna poisťovňa, úrad verejného zdravotníctva, všeobecný lekár, úrad práce sociálnych vecí a rodiny, zdravotné poisťovne, daňový úrad, živnostenský úrad, mestský úrad, pošta- výpis z registra organizácií, výpis z registra FO, príslušné ministerstvo, ktoré záleží od zriaďovateľa).

O priznanie chráneného pracoviska môže písomne požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba úrad, v ktorého územnom obvode zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. Súčasťou žiadosti o priznanie postavenia chráneného pracoviska je popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok a doklad o vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie postavenia  chráneného pracoviska je povinná predložiť úradu aj rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Postavenie chráneného pracoviska priznáva úrad na dobu neurčitú.

CHRÁNENÁ DIELŇA

Kto môže zriadiť chránenú dielňu?

 • môže zriadiť fyzická osoba ( aj občan so ZŤP),

 • môže zriadiť právnická osoba ( s.r.o., občianske združenie, živnostník , atď.)

Kedy môžeme zriadiť chránenú dielňu?

 • zriaďuje sa na zamestnanie viacerých občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie    sú schopní nájsť si zamestnanie na trhu práce, počet osôb so ZŤP musí byť       v chránenej dielni  minimálne 50%. Minimálne pre dvoch občanov so ZŤP.

Kde môžem zriadiť chránenú dielňu?

 • chránené dielňu je možné zriadiť aj v dome, v prenajatom priestore na základe nájomnej zmluvy.

Čo je možné dať preplatiť?

 • od zriaďovateľa či je to fyzická, alebo právnická osoba, či je to v dome alebo v prenajatých priestoroch závisí aj spôsob uplatňovania prevádzkových nákladov a mzdy.

S ktorými inštitúciami prídete do kontaktu?

 • počas zriadenia budete musieť spolupracovať s niekoľkými úradmi (sociálna poisťovňa, úrad verejného zdravotníctva, všeobecný lekár, úrad práce sociálnych vecí a rodiny, zdravotné poisťovne, daňový úrad, živnostenský úrad, mestský úrad, pošta- výpis z registra organizácií, výpis z registra FO, príslušné ministerstvo, ktoré záleží od zriaďovateľa).

O priznanie chránenej dielne môže písomne požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba úrad, v ktorého územnom obvode zriadi pracovné miesto pre občanov so zdravotným postihnutím. Súčasťou žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne  je popis pracovnej činnosti,  popis umiestnenia, popis pracovných podmienok a doklad o vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie postavenia  chráneného dielne je povinná predložiť úradu aj rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Postavenie chráneného dielne priznáva úrad na dobu neurčitú.

Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon sú na týchto pracoviskách prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Chránená dielňa je určená predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách.

 

Príloha k žiadosti na zriadenie chránenej dielne, alebo chráneného pracoviska :

1. Zriaďovacia listina, originál alebo overená kópia výpisu z OR alebo ŽR nie staršia ako 3 mesiace.

2. U nepodnikateľských subjektov (stanovy, potvrdenie o pridelení IČO, menovací dekrét, aktuálny výpis      

    z príslušného registra).

3. Doklad o vlastníctve alebo o prenájme priestorov.

4. Právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

5. Charakteristika pracovného miesta (popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia ako aj pracovných     podmienok vytvorených pre občana so zdravotným postihnutím).

6. Pracovná zmluva zamestnanca so zdravotným postihnutím.

7. Prihláška/y zamestnanca/ov  do sociálnej poisťovne, prihlášky na zdravotné poistenie stačia v elektronickej    

    podobe.

8. Aktuálny doklad o trvaní invalidity a výške dôchodku, doklad o percentuálnej miere poklesu vykonávať    

    zárobkovú činnosť, rozhodnutie alebo oznámenie sociálnej poisťovne na preukázanie invalidity.

9. Doklady podľa oprávnených požiadaviek príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

PRACOVNÝ ASISTENT

Kto je pracovný asistent?

 • Zamestnanec chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ktorý poskytuje pomoc jednému zamestnancovi alebo  viacerým zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času.

Pracovný asistent musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony.

Čo potrebujem na vytvorenie miesta pracovného asistenta?

 • Žiadosť o poskytnutie príspevku pracovného asistenta z UPSVaRu.

Občan ZŤP

údaje o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so zdravotným postihnutím, charakteristiku pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva na pracovnom mieste,  rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta.

Pracovný asistent charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo medzi úradom a samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím. Príspevok poskytuje úrad práce, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím vykonáva prácu alebo prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved