Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Účtovné a audítorské služby

Účtovné služby

Neustále sa vyvíjajúca legislatíva v oblasti účtovných a daňových predpisov spôsobuje, že oblasť účtovníctva je čoraz zložitejšia.

Preto sa čoraz viac kladie dôraz na jej dôveryhodnosť, čo je prvoradým predpokladom pre správne a rýchle rozhodovanie manažmentu.

K tomu je nevyhnutné vytvoriť a viesť taký účtovný systém, ktorý bude poskytovať všetky potrebné a riadiacej praxi využiteľné informácie.

Vykonávame najmä:

 • pravidelné mesačné vedenie účtovníctva pre malé a stredné podniky,

 • vedenie evidencie DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH,

 • vedenie evidencie majetku,

 • výpočet účtovných a daňových odpisov a pod.

Súčasťou vedenia účtovníctva našou spoločnosťou sú aj bezplatné konzultácie a priebežná daňová optimalizácia.

Pomáhame pri vedení pracovno-právnej agendy klienta. Sú to napríklad tieto činnosti:

 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd, výpovedí a iných písomností v oblasti pracovného práva,

 • príprava tlačív na prihlásenie, prípadne odhlásenie zamestnávateľa a zamestnancov do príslušných inštitúcií,

 • vypracovanie mzdových a pracovných poriadkov,

 • výpočet mesačných miezd na základe predložených dokladov klienta,

 • vypracovanie mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu ako aj pre príslušné zdravotné poisťovne,

 • mesačné vypracovanie prehľadov a hlásení pre príslušný daňový úrad,

 • ročné vypracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov,

 • vypracovanie mzdových listov,

 • vypracovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia,

 • štvrťročné vypracovanie povinných štatistických výkazov,

 • vypracovanie ročných zúčtovaní a pod.

Daňové a finančné poradenstvo.

Jedným z našich cieľov je pomáhať svojim klientom pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti tým, že manažmentu poskytujeme nezávislé ekonomické informácie nevyhnutné pre ich správne rozhodovanie. S týmto zámerom našim klientom poskytujeme účtovné a daňové poradenstvo.

Naše služby obsahujú hlavne tieto činnosti:

 • príprava vnútropodnikových účtovných smerníc a predpisov,

 • nastavenie kolobehu účtovných dokladov a ich správne zaúčtovanie,

 • poradenstvo pri vedení účtovníctva vo väzbe na aktuálne daňové úpravy,

 • riešenia špecifických daňových a účtovných prípadov vyplývajúcich z uplatňovania daňových a účtovných predpisov Slovenskej republiky,

 • poradenstvo pri výpočte dane z príjmov právnickej osoby, fyzickej osoby a pri zostavení daňových priznaní,

 • poradenstvo pri výpočte dane z pridanej hodnoty,

 • poradenstvo pri zmene vlastníckych vzťahov,

 • poradenstvo pri konkurzom konaní a likvidácii subjektov,

 • zastupovanie klienta počas daňovej kontroly,

 • navrhovanie optimalizácie daňových povinností v rámci jednotlivých daní,

 • príprava podkladov pre spracovanie podnikateľských zámerov,

 • vypracovanie finančných analýz a cash-flow,

 • vypracovanie rôznych ekonomických posudkov, analýz a pod.

Audítorské služby


poskytujeme v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. (účinnosť od 1.1.2008) — O audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Overovanie účtovnej závierky pozostáva z činností audítora smerujúcich k podloženiu nezávislého názoru na overovanú účtovnú závierku v zmysle uvedeného zákona a následne vyslovenie takéhoto názoru vo forme audítorskej správy v slovenskom, prípadne anglickom jazyku.

Sú to hlavne:

 • audit (overenie) všetkých druhov účtovných závierok (podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve) t. j. audit riadnych, mimoriadnych i - --

 • konsolidovaných účtovných závierok,

 • audit výročných správ a ich súlad s účtovnými závierkami,

 • špeciálny audit zameraný na funkčnosť a účinnosť podnikových subsystémov,

 • priebežný audit účtovníctva vo štvrťročných intervaloch a pod.

Okrem štandardného auditu vykonávame i priebežné kontrolné činnosti zamerané na dodržiavanie účtovnej a daňovej disciplíny s využitím zákonných nástroj daňovej optimalizácie.

Kontakt:

AVA audit®, spol. s r.o.

Lazovná 14614/71,
974 01 Banská Bystrica,
Slovensko
info@avaaudit.sk
www.avaaudit.sk

tel.: +421 48 415 32 60
tel.: +421 48 415 17 22

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved