Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Príspevky ŤZP

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

Ťažké zdravotné postihnutie

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvaťdlhšie ako 12 mesiacov.

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „ŤZP“) je znevýhodnenie , ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama.

Príspevok na osobnú asistenciu

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-osobnu-asistenciu/

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent .

Účelom osobnej asistencie je :

 • aktivizácia,

 • podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a

 • podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí,

 • vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít.

  Osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom zdravotného postihnutia, stupňom zdravotného postihnutia alebo závažnosťou zdravotného postihnutia.“.

Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností , ktoré si nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.

Osobný asistent:

 • môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony.

 • môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. Toto obmedzenie neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ŤZP zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

 • rodinný príslušník fyzickej osoby s ŤZP môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne, a to len na vybrané druhy činností zo zákonom ustanoveného zoznamu činností.

 • asistent vykonávajúci tlmočenie (v posunkovej reči, artikulačné alebo taktilné) musí príslušnému úradu preukázať znalosť komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím osobitným potvrdením, osvedčením alebo certifikátom, ktoré vydáva osoba akreditovaná na vzdelávanie tlmočníkov.


Osobnú asistenciu nemôže vykonávať fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent.

Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe zmluvy:

 • o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ŤZP a osobným asistentom,

 • uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ŤZP a agentúrou osobnej asistencie.


Zmluva o výkone osobnej asistencie obsahuje najmä:

 • druh vykonávaných činností podľa stanoveného zoznamu činností a rozsah vykonávaných činností,

 • miesto výkonu osobnej asistencie,

 • obdobie výkonu osobnej asistencie,

 • práva a povinnosti osobného asistenta,

 • odmenu a spôsob vyplácania odmeny,

 • dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Osobný asistent je dôchodkovo poistený ako tzv. poistenec štátu najviac po dobu 12 rokov, ak:

 • vykonáva osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne,

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

 • podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie,

 • nie je dôchodkovo poistený z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatne zárobkovej činnosti) a

 • nebol mu priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšil dôchodkový vek.

Ak je osobný asistent dôchodkovo poistený ako tzv. poistenec štátu a sporí si na dôchodok, príspevky na starobné dôchodkové sporenie zaňho uhrádza štát. V prípade, že takáto osoba vykonáva zárobkovú činnosť ako zamestnanec alebo ako povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, platí poistné na sociálne poistenie rovnako ako iní zamestnanci, resp. SZČO, a štát za ňu neplatí ani poistné na dôchodkové poistenie ani príspevky na starobné dôchodkové sporenie.


Ak osobný asistent nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho príjem nepresahuje stanovenú hranicu, poistné na zdravotné poistenie zaňho platí štát.

Z odmeny za osobnú asistenciu si osobný asistent platí daň z príjmu fyzických osôb.

Osobného asistenta si vyberá fyzická osoba s ŤZP sama. Jedna fyzická osoba s ŤZP môže mať viacerých osobných asistentov.

Výška peňažného príspevku zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách.

Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 3,82 Eura.

Peňažný príspevok sa poskytne:

 • osobe s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu,

 • osobe s ŤZP vo veku od 6 do 65 rokov; po dovŕšení 65. roku veku sa príspevok poskytne len osobe, ktorej bol poskytovaný aj predtým,

 • ak sa osobná asistencia vykonáva pri stanovených činnostiach,

 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.


Peňažný príspevok sa neposkytuje, ak:

 • osobnú asistenciu vykonáva rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP vo veku od 6 do 18 rokov,

 • osobnú asistenciu vykonáva súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP,

 • sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.

Príspevok na opatrovanie

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-opatrovanie/

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri:

 • úkonoch sebaobsluhy,

 • starostlivosti o domácnosť,

 • realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZPodkázanú na opatrovanie.

Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a:

 • je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra)., svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo

 • býva s fyzickou osobou s ŤZP.

Peňažný príspevok sa poskytuje:

 • len jednej oprávnenej osobe.

 • ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP.

 • ak si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Osoba môže vykonávať opatrovanie, ak:

je plnoletá,

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

 • je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a

 • osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie je dôchodkovo poistená najviac po dobu 12 rokov, ak:

 • podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu opatrovania osoby s ŤZP a

 • nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a

 • jej nebol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

 • opatrovanie vykonáva oprávnená osoba,

 • sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie,

 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,

 • opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,

 • týždenná sociálna služba alebo

 • celoročná pobytová sociálna služba.

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Základná výška peňažného príspevku je mesačne:

 • 111, 32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,

 • 148, 42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP . 

Ak osoba s ŤZP alebo viacero osôb s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, navštevujú školské zariadenie alebo sa im poskytuje denná pobytová sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:

 • 98, 33 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,

 • 139,15 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne :

369,36 eura  pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a

492,34 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tento zákon neustanovuje inak.


Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP,
pričom jednej z nich sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 144,71 % sumy životného minima pre plnoletú osobu.

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 49, 80 € mesačne, ak:

 • je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a

 • fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 1,4 násobok sumy životného minima,

 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3 násobok sumy životného minima.

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá:

 • starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok,

 • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok),

 • výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok,

tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a  suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

 • 46,38 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP ,

 • 61,22 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Nárok na peňažný príspevok zanikne,:

 • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,

 • ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP,

 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €),

 • dňom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie.

Ak sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal pred smrťou fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.

Príspevok na kúpu, úpravu a výcvik pomôcky

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-kupu-vycvik-pouzivania-upravu-pomocky/ 

 Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť:

 • peňažný príspevok na kúpu pomôcky ,

 • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky ,

 • peňažný príspevok na úpravu pomôcky .

Za pomôcku sa považuje :

 • vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti,

 • špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP používať počítač a iné technické zariadenia,

 • osobné motorové vozidlo, ale iba na účely výcviku jeho používania,

 • pes so špeciálnym výcvikom - vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Príspevok na opravu pomôcky

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-opravu-pomocky/

Peňažný príspevok slúži na :

 • opravu pomôcky,

 • opravu úpravy pomôcky,

 • opravu úpravy osobného motorového vozidla,

 • opravu zdvíhacieho zariadenia.

Oprava pomôcky je:

 • vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných alebo opotrebovaných častí, častí s prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia,

 • vykonanie zásahov na tých častiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením individuálnym potrebám fyzickej osoby s ŤZP, chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom.

 • Peňažný príspevok na opravu pomôcky nie je možné poskytnúť v prípade , ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah (ampérhodina).

 • Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP.

Príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-kupu-zdvihacieho-zariadenia/

Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Zdvíhacie zariadenie tiež umožňuje alebo uľahčuje premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby.

Zdvíhacie zariadenie je najmä:

 • schodolez,

 • zdvihák,

 • šikmá schodisková plošina,

 • zvislá schodisková plošina,

 • výťah,

 • stropné zdvíhacie zariadenie.

Peňažný príspevok sa poskytne,:

 • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie;

 • ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a  nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia,

 • ak osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie),

 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku.

Príspevok sa poskytne aj:

 • na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na kúpu každého z týchto zariadení,

 • ak si viacero osôb s ŤZP kupuje jedno spoločné zdvíhacie zariadenie.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladov o cene zdvíhacieho zariadenia („predfaktúra“) alebo dokladov o kúpe zdvíhacieho zariadenia („faktúra“) vyhotovených osobami, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo vykonávajú ich stavebné úpravy.

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne,: 

 • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,

 • ak bolo zariadenie zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Kúpa zdvíhacieho zariadenia:

 • je kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia a stavebná úprava, ak je potrebná na inštaláciu a prevádzku.

 • ak je súčasťou kúpy aj stavebná úprava, peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak má osoba ŤZP trvalý pobyt v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa bude robiť stavebná úprava.

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Peňažný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 11 617,88 €. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

Žiadosť ( klik na link )

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_PP_na_K.pdf

Potvrdenie o podaní daňového priznania ( klik na link )

http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSVaR/tlaciva/potvrdenie_o_podani_danoveho_priznania.pdf


Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-kupu-osobneho-motoroveho-vozidla/

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP.

Osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb).

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

 • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,

 • osoba s ŤZP požiada o poskytnutie tohto príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku,

 • osoba s ŤZP je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo

 • osoba s ŤZP preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach alebo

 • osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie,

 • osoba s ŤZP bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť,

 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

 • osoba s ŤZP vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu a osobné motorové vozidlo využíva počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania,

 • sa osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje najmenej jedenkrát v týždni jej preprava do tohto domova alebo zariadenia a najmenej jedenkrát v týždni preprava z takéhoto domova alebo zariadenia alebo

 • fyzická osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte,

 • si osobné motorové vozidlo kupujú spoločne viaceré fyzické osoby s ŤZP.


Osoba s ŤZP je odkázaná
podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:

 • premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,

 • nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo

 • zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.


Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje osobné motorové vozidlá.

Peňažný príspevok nemožno poskytnúť

 • na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,

 • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,

 • na osobné motorové vozidlo, ktoré bolo zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

 Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 €.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je možné poskytnúť najviac vo výške 8 298, 48 €, ak:

 • je osoba s ŤZP podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ktorou je automatická prevodovka a

 • má oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

 • Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €. Ak si osoba s ŤZP zakúpi drahšie vozidlo, pri výpočte výšky príspevku mu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zohľadní len uvedenú maximálnu sumu.

 • Ak si kupujú jedno osobné motorové vozidlo viaceré osoby s ŤZP, výška peňažného príspevku pre žiadateľa sa určí v závislosti od prislúchajúcej časti obstarávacej ceny, najviac zo sumy 13.277,57 €.

Peňažný príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-upravu-bytu-rodinneho-domu-alebo-garaze/

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na :

 • úpravu rodinného domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu,

 • odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP,

 • úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu.

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú:

 • zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži,

 • úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže,

 • úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome.

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa nepovažuje :

 • vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod,

 • úprava z dôvodu opotrebovania a prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti úpravy.

Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky , pre ktoré sa osoba s ŤZP nie je schopná premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

 • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,

 • má osoba s ŤZP v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt alebo je vlastníkom garáže alebo je garáž súčasťou nájomného bytu a nie je súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby,

 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok sa poskytne aj v prípade, ak si jednu spoločnú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže zabezpečujú viaceré osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže („predfaktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav.

Peňažný príspevok sa neposkytne:

 • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,

 • na tie úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, ktoré boli vykonané predo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o týchto peňažných príspevkoch.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť aj viac krát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, pričom súčet týchto peňažných príspevkov nesmie v období siedmich rokov presiahnuť:

 • 6 638,79 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu bytu alebo rodinného domu,

 • 1 659,70 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu garáže.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

Upozornenie: Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-kompenzaciu-zvysenych-vydavkov/penazny-prispevok-kompenzaciu-zvysenych-vydavkov-dietne-stravovanie/

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu .

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

 • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie = ak má chorobu alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 zákona,

 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:

 • osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní),

Výška peňažného príspevku je mesačne:

 • 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v I. skupine,

 • 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v II. skupine,

 • 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v III. skupine.


Ak je osoba s ŤZP odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie z dôvodu, že má viaceré choroby a poruchy zaradené do rôznych skupín, tak sa jej poskytne peňažný príspevok vo výške, ktorá zodpovedá najnákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy do určenej skupiny.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-kompenzaciu-zvysenych-vydavkov/penazny-prispevok-kompenzaciu-zvysenych-vydavkov-suvisiacich-hygienou-alebo-opotrebovanim-satstva-bielizne-obuvi-bytoveho-zariadenia/

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením hygieny sú výdavky na bežnú osobnú hygienu a hygienu domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby uvedeného v prílohe č. 6. zákona .

Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sú výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby , ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky náročných pomôcok uvedených v prílohe č. 7 zákona .

Výška peňažného príspevku je mesačne 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-kompenzaciu-zvysenych-vydavkov/penazny-prispevok-kompenzaciu-zvysenych-vydavkov-suvisiacich-so-zabezpecenim-prevadzky-osobneho-motoroveho-vozidla/ 

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sú výdavky na pohonné látky slúžiace na prevádzku osobného motorového vozidla, ktoré osoba s ŤZP využíva na stanovené aktivity.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

 • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a zároveň aj na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,

 • osoba s ŤZP je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo jej prepravu zabezpečuje osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy,

 • osobné motorové vozidlo, na ktorého prevádzku sa poskytuje tento peňažný príspevok, využíva osoba s ŤZP na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity,

 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.


Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:

 • osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní),

 • ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

 • Výška peňažného príspevku je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Postup ako správne vyplniť žiadosť

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KOMPENZÁCIU

Žiadosť musí obsahovať

- meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiadosť podáva,

- adresu trvalého alebo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o účastníka právnych vzťahov*, - rodné číslo (ak je pridelené),

- lekársky nález.

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu musí už pri podaní obsahovať aj

- potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti a

- vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Na výzvu príslušného úradu je žiadateľ (účastník konania) povinný predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

* § 3 zákona 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov

 

  POSTUP NA VYPLNENIE ŽIADOSTI

V časti A vyznačte druh peňažného príspevku, o ktorý žiadate.

V časti B vyplňte úplne všetky svoje osobné údaje. Ak je žiadateľom o peňažný príspevok maloleté dieťa, v časti C vyplňte údaje o jeho zákonnom zástupcovi (rodič); v prípade žiadateľa, ktorý má súdom určeného opatrovníka, sa

v časti C uvedú osobné údaje opatrovníka.

V časti D je potrebné uviesť všetky osoby, ktorých príjem sa pre účely peňažných príspevkov na kompenzáciu spoločne posudzuje. Takýmito osobami sú manžel/manželka, deti; ak je žiadateľom dieťa, tak jeho rodičia a nezaopatrení súrodenci.

V časti E z ponúknutých možností vyznačte, z akých zdrojov pozostával Váš príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb v minulom roku.

V časti F uveďte tie sociálne služby, ktoré sú Vám v súčasnosti poskytované (napríklad opatrovateľská služba, prepravná služba a pod.).

V časti G je priestor pre Vaše odôvodnenie žiadosti, kde uveďte, prečo

žiadate o poskytnutie peňažného príspevku. Celú žiadosť nakoniec

v časti H nezabudnite osobne podpísať.

 

Postup na vyplnenie tlačiva : „Vyhlásenie o majetku

Vyplnené a podpísané tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu“ je zákonom stanovenou povinnou súčasťou žiadosti. Pozorne sa preto oboznámte s jeho obsahom, tlačivo vyplňte a pred pracovníkom oddelenia podpíšte.

Skutočnosti uvedené vo vyhlásení prehlasujete na svoju česť.

Dôsledkom uvedenia nepravdivých skutočností v tomto vyhlásení môže byť vymáhanie neprávom poskytnutých peňažných príspevkov, prípadne môže byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť vyplývajúca z poskytnutia nepravdivých údajov.

Za dôležité považujeme upozorniť Vás, že podpis na tomto vyhlásení neoveruje matrika, ale pracovník

príslušného úradu. Vyhlásenie preto podpisujte až pri podaní žiadosti priamo pred pracovníkom, ktorý Vašu žiadosť preberá.

 

Tlačivo  : „Lekársky nález“ a ďalšie odborné nálezy

Tlačivo „Lekársky nález na účely konania vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu“, ktoré obdržíte spolu so žiadosťou o peňažný príspevok, vyplní Váš praktický (obvodný) lekár a je povinnou súčasťou žiadosti aj v prípade, že predložíte iné odborné nálezy. Tento lekársky nález nám poskytne základné informácie o Vašom zdravotnom stave.

Pre samotné posúdenie ťažkého zdravotného postihnutia však iba tento nález nestačí, preto je potrebné, aby ste k žiadosti pripojili aj ďalšie lekárske nálezy od odborných lekárov, u ktorých sa liečite – napríklad odborné diabetologické, ortopedické, interné, onkologické, neurologické, psychiatrické, kožné, očné a iné nálezy.

Lekárske nálezy pre naše účely nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.

V priebehu posudzovania je posudkový lekár oprávnený vyžiadať si podľa potreby ďalšie lekárske nálezy.

K žiadosti pripojiť doklady o príjme .

Ťažké zdravotné postihnutie a odkázanosť na peňažný príspevok nie je jedinou podmienkou jeho priznania. Pred samotným priznaním peňažného príspevku sa u žiadateľa a osôb, ktorých príjem sa spoločne posudzuje, zisťuje výška príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. K žiadosti je preto potrebné pripojiť potvrdenie o všetkých príjmoch Vašej rodiny za predchádzajúci kalendárny rok, to znamená potvrdenie o príjmoch zo všetkých zdrojov (dávky dôchodkového poistenia – invalidné dôchodky, starobné dôchodky, výsluhové dôchodky, príplatky k dôchodkom, ďalej potvrdenie o príjmoch zo zárobkovej činnosti, o poberaní štátnych dávok (rodičovský príspevok, prídavky na deti a iné), potvrdenie o príjmoch z nájmu a pod.

Pre správny výpočet nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu je potrebné zdokladovať naozaj všetky príjmy do rodiny, pretože aj neúmyselné zamlčanie príjmu môže mať za následok dodatočné vrátenie neprávom vyplatených príspevkov.

Ďalšie doklady potrebné k vybaveniu žiadosti

V závislosti od druhu peňažného príspevku je možné, že k žiadosti bude potrebné pripojiť aj ďalšie doklady nevyhnutné pre správne posúdenie a vydanie rozhodnutia.

Na potrebu týchto dokladov Vás upozornia pracovníci ešte pred samotným podaním žiadosti, alebo v priebehu konania.

Preukaz ŤZP

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní).

Výšku zliav a výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb.

Odporúčame, aby sa osoby s ŤZP informovali, či napríklad konkrétny prepravca, organizátor kultúrneho podujatia, športového podujatia poskytuje zľavy alebo iné výhody držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP.

Ako získať preukaz

O vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP a preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Úrad vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP.

Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu = pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredí.

Platnosť preukazu

Ak osobe s ŤZP, ktorej bol vydaný preukaz pred 1. januárom 2009, nebude vyhotovený nový preukaz do 31. decembra 2013, tak preukaz vydaný pred 1. januárom 2009 stráca platnosť 1. januára 2014, a to aj v prípade, ak má neobmedzenú dobu platnosti.

Preukazy sa vymieňajú od 01.01.2009, teda od účinnosti zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Preukazy ŤZP a preukazy ŤZP/S sa vymieňajú na oddeleniach posudkových činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu držiteľa bezplatne. K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný preukaz a fotografiu veľkosti 3x4 cm.

Ak bol preukaz vydaný pred 1. januárom 2009 a má obmedzenú dobu platnosti končiacu pred 1. januárom 2014, tak stráca platnosť uplynutím doby platnosti.

Parkovací preukaz

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/parkovaci-preukaz/

Výhody plynúce z držiteľstva parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom:

 • môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,

 • nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia,

 • môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky; týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta.

Parkovací preukaz fyzickej osoby so zdravotným postihnutím sa umiestňuje v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

Pravidlá používania
parkovacieho preukazu:

 • môže ho používať iba osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo iný oprávnený orgán v zahraničí,

 • používa sa na vozidle, ktoré prepravuje osobu s ŤZP odkázanú na individuálnu prepravu alebo s praktickou alebo úplnou slepotou oboch očí,

 • môže sa používať na vozidle len pri preprave osoby, ktorá je jeho držiteľom, inak je vodič povinný ho odstrániť z vozidla.

Ako získať preukaz

O vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Úrad vyhotoví preukaz osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved