Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Možnosti riešenia bývania osôb so zdravotným postihnutím.

PhDr. Klaudia Kontrová, PhD. 

Získanie výhodného úveru na výstavbu alebo kúpu bytu zo Štátneho fondu rozvoja bývania, bezbariérovosť domu alebo bytu z ÚPSVR.

V tomto článku sa dozviete základné informácie o tom, ako môžu osoby so zdravotným postihnutím získať do vlastníctva byt, alebo rodinný dom za veľmi výhodných podmienok, a tiež ako si môžu dať upraviť svoje bývanie na bezberiérové. Rozdiel spočíva v tom, že úver na kúpu alebo výstavu bytu (rodinného domu) sa získava zo Štátneho fondu rozvoja bývania – žiadosti sa podávajú na príslušný Mestský úrad a príspevok na bezbariérovú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa podáva a príspevok poskytuje príslušný ÚPSVR. Štátny fond rozvoja bývania Aj v roku 2016 je možné získať výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ide o získanie bytu do vlastníctva výstavbou alebo kúpou bytu. Podmienky upravuje zákon č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v neskorších zneniach. Pre osoby s ŤZP existujú tri možnosti: 1. Výstavba bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome. 2. Výstavba bytu v rodinnom dome. 3. Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome. Splatnosť úveru je maximálne 40 rokov, výška úveru je 100 % z obstarávacej ceny, pre osoby so zdravotným postihnutím je táto suma maximálne 60.000 EUR, úroková sadzba je 1 % a minimálna mesačná splátka (pri vyčerpaní celej sumy) je 151,71 EUR. Žiadosti je možné podávať od 01.04.2016 do 31.10.2016 na MÚ. ÚPSVR – odstránenie bariér pre osoby so zdravotným postihnutím. Príspevok na „úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže“ je možné získať z príslušného ÚPSVR podľa miesta trvalého pobytu v zmysle § 37 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základnými podmienkami sú odkázanosť na bezbariérové bývanie, trvalý pobyt a využívanie bytu alebo rodinného domu na trvalé bývanie a vlastníctvo garáže. Cieľom príspevku je dosiahnutie bezbariérovosti a zvýšenie schopnosti osoby so zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo si zabezpečiť sebaobsluhu, prípadne umožniť alebo uľahčiť premiestňovanie osoby so zdravotným postihnutím. Príspevok sa nedá poskytnúť ak odstránenie bariér alebo ich prekonanie je možné zabezpečiť použitím alebo zapožičaním pomôcok na základe verejného zdravotného poistenia. Za úpravu sa považujú zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie. Príspevok nie je možné využiť na vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ako sú napríklad kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod, strecha, výmena okien za plastové a podobne. Tiež nie je možné zrealizovať úpravu z dôvodu prekročenia životnosti, alebo opotrebovania existujúceho zariadenia. Maximálna výška príspevku na úpravu bytu alebo rodinného domu je 6.638,79 EUR a na úpravu garáže 1.659,70 EUR. Úpravu musí vykonať osoba, ktorá má na túto činnosť oprávnenie, to znamená, že nie je možné vykonať úpravu svojpomocne. Peňažný príspevok sa poskytuje na dobu siedmych rokov, takže ak počas tejto doby, osoba so zdravotným postihnutím zmení trvalý pobyt, predá, daruje alebo prenajme, alebo nebude využívať byt, rodinný dom, alebo garáž, na úpravu ktorého bol poskytnutý peňažný príspevok, bude musieť úradu peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť vrátiť. Pri úmrtí osoby so zdravotným postihnutím do siedmych rokov od poskytnutia peňažného príspevku, príslušný ÚPSVR pohľadávku uplatňuje v konaní o dedičstve vo výške 50 % z úhrnu poskytnutých príspevkov, alebo ich pomerných častí.

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved