Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Povinnosti a výhody pre zamestnávateľa osôb s ŤZP.

Aké povinnosti má zamestnávateľ ak zamestná osobu so zdravotným postihnutím, aké výhody mu plynú zo zamestnania osoby so zdravotným postihnutím?

Nižšie vám uvedieme podľa zákonníka práce, aké povinnosti vyplývajú pre zamestnávateľa ak sa vás rozhodne prijať do zamestnania.  Ďalej sa dozviete aj o tom, aké výhody pre neho plynú ak vás zamestná. Zákonník práce človeka so zdravotným postihnutím chráni na trhu práce. Ak má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 percent, je v zmysle Zákonníka práce zamestnancom so zdravotným postihnutím a zamestnávateľ mu výpoveď bez predchádzajúceho súhlasu úradu práce dať nemôže.

Zamestnanec so zdravotným postihnutím

SIEDMA ČASŤ SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA

§ 158

(1) Zamestnávateľ je povinný zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na vhodných pracovných miestach a umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie. Ďalej je zamestnávateľ povinný utvárať podmienky, aby zamestnanec mal možnosť pracovného uplatnenia, a zlepšovať vybavenie pracovísk, aby mohol dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená.

(2) Pre zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorého nemožno zamestnať za obvyklých pracovných podmienok, môže zamestnávateľ zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

(3) Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so zamestnávaním zamestnanca so zdravotným postihnutím uvedené v odsekoch 1 a 2 podrobnejšie upravujú osobitné predpisy.

§ 159

(1) Zamestnávateľ umožní zamestnancovi so zdravotným postihnutím teoretickú prípravu alebo praktickú prípravu (rekvalifikáciu) s cieľom zachovať, zvýšiť, rozšíriť alebo zmeniť doterajšiu kvalifikáciu alebo ju prispôsobiť technickému rozvoju na udržanie zamestnanca v pracovnom pomere.

(2) Rekvalifikácia, ktorú vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia zamestnanca so zdravotným postihnutím, sa uskutočňuje na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

(3) Rekvalifikácia zamestnanca so zdravotným postihnutím sa uskutočňuje v pracovnom čase a je prekážkou v práci na strane zamestnanca. Za tento čas patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Mimo pracovného času sa rekvalifikácia uskutočňuje, len ak je to nevyhnutné vzhľadom na spôsob jej zabezpečenia.

(4) Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím a zásadné otázky starostlivosti o týchto zamestnancov.

Aké výhody plynú pre zamestnávateľa a zamestnanca?

Spoločnosť zaplatí menej na odvodoch, môže získať príspevky od štátu. Na druhej strane to však určite bude znamenať aj ďalšie byrokratické povinnosti.

Zdravotné odvody

Pri zamestnaní osoby so zdravotným postihnutím  sadzba preddavkov do zdravotnej poisťovne je v polovičnej výške, to je 5 percent za zamestnávateľa a 2 percentá za zamestnanca. Osoba, ktorá je poberateľom invalidného dôchodku (nad 70 percent), neplatí nikdy poistenie v nezamestnanosti. Iné odvodové úľavy zamestnávateľ (a aj zamestnanec) nemá.

Príspevky o ktoré si môže zamestnávateľ požiadať

Požiadať sa dá o viaceré druhy príspevkov, ak  zamestnávateľ zamestnáva hendikepovaných občanov. Ide napríklad príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnanípríspevok na činnosť pracovného asistenta, ktorý asistuje zamestnancovi so zdravotným postihnutím. Štát mu môže finančne pomôcť ak zriadi chránené pracovisko alebo chránenú dielňu pre takéhoto človeka.

Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom firma alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím.

Kedysi mal nárok na príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo pracoviska každý zamestnávateľ, ktorý splnil podmienky zákona. Dnes sú podmienky podľa zákona o službách zamestnanosti nastavené prísnejšie, úrad práce môže a nemusí príspevok schváliť.

Podmienkou je, že ide o občana so zdravotným postihnutím, ktorý je zároveň vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Poskytuje ho úrad, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko. Súčasťou žiadosti o jeho poskytnutie je podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov. Zamestnávateľ ho dostane do 30 kalendárnych dní od predloženia dokladov. Potvrdenia o vynaložených nákladoch potom musí zamestnávateľ predložiť úradu najneskôr do šiestich mesiacov od uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.

Zamestnávateľ musí predložiť úradu aj rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok, sa môžu obsadzovať len uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím. Inými občanmi so zdravotným postihnutím sa môžu tieto pracovné miesta obsadiť iba v prípade, že sú dočasne voľné, na základe predchádzajúceho súhlasu úradu najviac na obdobie deväť mesiacov.

Zamestnávateľ takéto zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku musí udržať najmenej dva roky.

Firma môže dostať príspevok na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na pracovisku. Príspevok sa neposkytuje na úhradu časti mzdy a sociálnych a zdravotných odvodov. Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je od januára 2015 v bratislavskom kraji 4 531,84 eura. V okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, je 5 438,20 eura.  Tam, kde je nezamestnanosť vyššia ako celoslovenský priemer môže dostať zamestnávateľ príspevok 5 891,39 eura.

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím

Tento príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní poskytuje úrad práce zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 percent občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Príspevok sa poskytne štvrťročne na pracovníka, ktorý pracuje najmenej polovicu týždenného pracovného času. Zamestnávateľ z neho môže vykryť sociálne a zdravotné odvody.

Je možnosť uplatniť si príspevok aj na činnosť pracovného asistenta. Od januára 2015 je výška príspevku od 464,51 eura do 793,07 eura za mesiac na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta.

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved