Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Zdravotná starostlivosť

Čo všetko uhrádzame poistencom

V zmysle Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia č. 577/2004, Z. z. našim poistencom hradíme všetky druhy zdravotnej starostlivosti – ústavnú zdravotnú starostlivosť, primárnu ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie, preventívne prehliadky a lekársku službu prvej pomoci, odbornú starostlivosť so všetkými náročnými vyšetreniami, dopravnú zdravotnú a leteckú záchrannú službu, kúpeľnú liečbu na predvolanie pre deti a dospelých a špecializovanú liečbu v zahraničí, ak takú neposkytujú slovenské zdravotnícke zariadenia. VšZP v zmysle zákona uhrádza svojim poistencom lieky, očkovacie látky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. uhrádza svojim poistencom aj liečbu mimoriadne nákladných ochorení, v odôvodnených prípadoch uhrádza aj unikátne zdravotné výkony alebo iné nákladné operácie. Na liečbu mimoriadne nákladných ochorení a na unikátne zdravotné výkony a operácie, ktoré sú finančne, medicínsky i organizačne náročné, no pre poistencov nevyhnutné, vynakladá VšZP nemalé finančné prostriedky. Patria sem transplantácie kostnej drene, obličiek, pečene, rohoviek, operácie srdca, inovatívne operačné zákroky, náročné diagnostické vyšetrenia, atď.

Práva a povinnosti poistencov

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo na:

 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti u všeobecného lekára

 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti u odborného lekára 

 • Zdravotná dokumentácia

 • Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia

 • Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je lekár povinný

 • Preventívne prehliadky

Zľavy pre celú rodinu VŠZP

Zdravý životný štýl je kľúčom k tomu, aby ste sa mohli naplno tešiť z pevného zdravia a dobrej kondície. Záleží nám na tom ako žijete! Preto vám ponúkame zľavy a výhody, ktoré vám otvárajú svet aktívneho oddychu. Zľavnené vstupy do fitnescentier, plavární, kúpeľov, na športoviská, zľavy v predajniach so športovým tovarom... Naša ponuka, ktorú neustále aktualizujeme, je naozaj bohatá. Oplatí sa zaujímať o výhody, ktoré vám ponúka Všeobecná zdravotná poisťovňa. Objavte spolu s vašimi blízkymi náš i váš svet výhod. Je to predsa také jednoduché. Stačí predložiť preukaz poistenca.

Dispenzárna starostlivosť

Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečba.

V súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdravotná poisťovňa zaraďuje poistencov do dispenzárnej starostlivosti, a to na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (lekára špecializovanej ambulantnej starostlivosti), s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Súčasne poisťovňa aj vedie zoznam poistencov zaradených do dispenzárnej starostlivosti.

Dokumenty na stiahnutie:

Zoznam chorôb pre poskytovanie dispenzárnej starostlivosti

Tlačivo „Návrh na zaradenie poistenca do dispenzárnej starostlivosti“ (Word)

Kúpeľná starostlivosť pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len VšZP)
Kúpeľná starostlivosť hradená poisťovňou

Kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť. VšZP schvaľuje kúpeľnú starostlivosť podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Kúpeľnú liečbu navrhuje ošetrujúci (odborný) lekár na základe zdravotného stavu poistenca. Lekár vyplní tlačivo „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ (ďalej len Návrh) a k Návrhu priloží potrebné výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania.
Kompletne vyplnený Návrh musí byť do zdravotnej poisťovne doručenýnajneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie. VšZP, v súlade s vyššie uvedeným zákonom, posúdi úhradu kúpeľnej starostlivosti. Vychádza pritom z údajov uvedených v Návrhu a tiež z údajov dostupných v osobnom účte poistenca. O výsledku bude VšZP poistenca písomne informovať.

Tlačivá a Informácie na stiahnutie:

Tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť
Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť
Zoznam kúpeľných zariadení
Tlačivo Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Čo by mal obsahovať Návrh na kúpeľnú starostlivosť

 • odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára a dátum vystavenia Návrhu, indikačnú skupinu (číslo) kúpeľnej liečby, diagnózu kódom MKCH aj slovom,

 • informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, o potrebe sprievodcu,

 • všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu poistenca (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) potrebné na schválenie kúpeľnej liečby.

 • nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie

 • U pooperačných, poúrazových stavov, resp. indikácií viazaných na predchádzajúcu hospitalizáciu, musí byť k Návrhu priložená kópia prepúšťacej správy z príslušnej hospitalizácie.

 • Poistenec by nemal zabudnúť v dolnej časti potvrdiť Návrh svojím podpisom. Vhodné je uviesť aj telefonický kontakt na poistenca, pre prípad potreby dožiadania informácií.

Takto vyplnený Návrh, spolu s priloženými lekárskymi správami je treba podať najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie na adresu:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s,
Oddelenie zdravotných a revíznych činností
Kúpeľná 5, Prešov 080 15

Tel. kontakt: call centrum 0850 003 003 , 0910 864 062
02/208 24 850, 02/208 24 797

Schválenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady „A“

Zdravotná poisťovňa hradí kúpeľné procedúry, stravovanie a ubytovanie v štandardných podmienkach (štandard je dvojposteľová izba a spoločné sociálne zariadenie mimo izby).
Poistenec hradí 1,66 € za stravovanie a pobyt na lôžku za každý deň v prírodných liečebných kúpeľoch bez ohľadu na dĺžku pobytu. O kúpeľných doplatkoch informuje poistenca kúpeľné zariadenie.

 • VšZP zasiela schválený Návrh priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii.

 • Poistencovi (v prípade detských kúpeľov zákonnému zástupcovi) VšZP zasiela Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený názov kúpeľného zariadenia, schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu si už dohoduje poistenec priamo s kúpeľným zariadením.

Schválenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady „B“

Zdravotná starostlivosť je plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
To znamená, že poisťovňa hradí kúpeľné procedúry a poistenec si hradí ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok a daň z ubytovania.

 • VšZP zasiela poistencovi Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Prílohou tohto Oznámenia je zoznam zmluvných kúpeľných zariadení, ktoré dané ochorenie liečia.

 • Poistenec si z tohto zoznamu vyberie kúpeľné zariadenie, v ktorom chce liečbu absolvovať, telefonicky si s ním dohodne termín liečby, ubytovanie a príplatky a zašle tam schválený Návrh na kúpeľnú liečbu.

Doplnenie, prípadne prepracovanie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Ak VšZP pre svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne požiada poistenca o doplnenie týchto údajov, prípadne prepracovanie Návrhu.
Doplnenie údajov je potrebné doručiť do VšZP čo najskôr, nakoľko samotný Návrh bude VšZP vybavovať až po jeho kompletizácii.

Ambulantná kúpeľná liečba

Pri spôsobe úhrady „A“ aj „B“ je možné požiadať aj o ambulantnú kúpeľnú starostlivosť. V takomto prípade si poistenec zabezpečí ubytovanie v iných ubytovacích priestoroch, prípadne na procedúry dochádza z miesta bydliska.

Sprievodca počas kúpeľnej liečby

Poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti Návrhu. V prípade detskej kúpeľnej liečby je možné požiadať o čiastočnú úhradu sprievodcu dieťaťa do 3 rokov veku. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu VšZP uhrádza čiastku 4,98 Eur/deň. Ostatné poplatky si sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca.

Zamietnutie úhrady na kúpeľnú starostlivosť

V prípade, že zdravotný stav poistenca nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. V uvedenom prípade VšZP vráti Návrh (diel 1 a 2) poistencovi s uvedením dôvodu zamietnutia.

Vrátenie Návrhu z dôvodu nenastúpenia na kúpeľnú liečbu

V prípade, ak poistenec z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na kúpeľnú starostlivosť, vráti VšZP Návrh na kúpeľnú starostlivosť s vyplneným tlačivom Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie.
Tlačivo na stiahnutie Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s TBC dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou TBC, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,

 • všetky choroby v akútnom štádiu,

 • klinické známky obehového zlyhania,

 • stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,

 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,

 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,

 • kachexie každého druhu,

 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,

 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,

 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,

 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,

 • fajčenie pri vyznačených diagnózach - navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,

 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna

 • demenciu,

 • tehotenstvo,

 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,

 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

Dokumenty na stiahnutie:

Potrebujete zdravotnú pomôcku, alebo chcete vedieťakú pomôcku Vám predpísal lekár ?

Cenník zdravotníckych pomôcok platný od 01.04.2015 do 30.06.2015

Ak potrebujete vyhľadať zdravotnícku pomôcku(y), vyberte skupinu a podskupiny a kliknite na Zobraz zdravotnícke pomôcky. Vyhľadané zdravotné pomôcky budú uložené do skupín podľa doplnkového kódu. Kliknutím na detail sa Vám zobrazia údaje o konkrétnej pomôcke (napr. jej cena a úhrada poisťovňou).

Pokiaľ si chcete zdravotnú pomôcku vyhľadať, zobraziť zoznam kliknite na link nižšie :

https://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost/cennik-zdravotnickych-pomocok-platny-od-01-07-2012.html 

Zoznam zdravotných pomôcok si môžete aj stiahnuť na Váš počítač do Vami zvoleného adresára v dvoch formátoch:

Dokumenty na stiahnutie:

Kategorizácia ZP od 01_04_2015 do 30_06_2015 (Excel)[399 kB]
Kategorizácia ZP od 01_04_2015 do 30_06_2015 (PDF)[1 MB]
Limity k 01_04_2015[307 kB]

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved