Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Sociálna poisťovňa

Za určité skupiny fyzických osôb – MATKA alebo OSOBA STARAJÚCA SA O DIEŤA, POBERATEĽ OPATROVATEĽSKÉHO PRÍSPEVKU, OSOBNÝ ASISTENT osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  – štát po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok platí poistné na dôchodkové poistenie. Sú to POISTENCI ŠTÁTU

Kto môže byť poistencom štátu ?

Poistencom štátu môže byť:

 • rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel (manželka), ktorí sa riadne starajú o dieťa do 6 rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku, 

 • fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, 

 • fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, 

 • fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) najmenej 140 hodín mesačne.

Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v období, v ktorom sa im poskytuje materské. 

Štát platí poistné na dôchodkové poistenie za osobu starajúcu sa o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom najviac do dovŕšenia 18 rokov veku dieťaťa a v rozsahu najviac 12 rokov za opatrovateľa alebo osobného asistenta osoby s ŤZP. Do obdobia 12 rokov sa započítava aj obdobie dôchodkového poistenia fyzickej osoby z dôvodu starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. 

Obdobie, za ktoré platí štát, sa týmto osobám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

 

Príklad:
Fyzická osoba bola dôchodkovo poistená z dôvodu starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 1. augusta 2006 do 31. júla 2012, kedy dieťa dovŕšilo 18 rokov veku. Keďže na dieťa poberá opatrovateľský príspevok, podala 1. augusta 2012 prihlášku na dôchodkové poistenie z tohto dôvodu, t. j. ako fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie. Do obdobia 12 rokov dôchodkového poistenia z dôvodu poskytovania príspevku na opatrovanie sa jej započíta aj obdobie dôchodkového poistenia z dôvodu starostlivosti o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom (od 1. augusta 2006 do 31. júla 2012, t. j. 6 rokov). Povinné dôchodkové poistenie jej zanikne dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie alebo najneskôr dňom 31. júla 2018, teda dňom dosiahnutia 12 rokov dôchodkového poistenia. 

Fyzická osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov

Aké sú podmienky, aby štát tejto osobe platil poistné na dôchodkové poistenie.

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov jeho veku, môže byť dôchodkovo poistená ak:

 • ona aj dieťa majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ak majú trvalý pobyt v SR, môže byť poistencom štátu aj v prípade, ak sa prechodne zdržiava v zahraničí),

 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár) alebo SZČO,

 • nemá priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,

 • nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a ak

 • podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti.

Fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

Aké sú podmienky, aby štát tejto osobe platil poistné na dôchodkové poistenie.

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku, môže byť dôchodkovo poistená ak:

 • ona aj dieťa majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár) alebo SZČO,

 • nemá priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,

 • nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a ak

 • podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti.

Upozornenie:
Hlavnou podmienkou pre osobu, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku je splnenie riadnej starostlivosti. Riadna starostlivosť o dieťa na účely dôchodkového poistenia je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa. 
Podmienka riadnej starostlivosti na účely dôchodkového poistenia sa považuje za splnenú aj vtedy, ak táto osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (jasle, materská škola, a pod.).

Fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok a fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu osobe s ŤZP

Aké sú podmienky, aby štát tejto osobe platil poistné na dôchodkové poistenie.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie ako aj fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne, môže byť dôchodkovo poistená ak: 

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov,
  Poznámka:
  dohoda uzatvorená medzi osobným asistentom a užívateľom osobnej asistencie nie je dohodou o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a preto uvedená dohoda nezakladá status zamestnanca

 • nemá priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,

 • nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a ak

 • podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie.

Upozornenie:
Podmienky povinného dôchodkového poistenia na to, aby fyzická osoba patrila do okruhu povinne dôchodkovo poistených osôb a aby za ňu štát platil poistné na dôchodkové poistenie, musia byť splnené naraz. Ak jednu z uvedených skutočností v určitom čase osoba nespĺňa, nepatrí do okruhu osôb, ktoré sú povinne dôchodkovo poistené a povinné dôchodkové poistenie jej nevzniká, a ak už vzniklo, zaniká zo zákona. Rovnaké právne následky na povinné dôchodkové poistenie majú všetky skutočnosti, ktorými zákon podmieňuje povinné dôchodkové poistenie takejto fyzickej osoby, a to najmä nepodanie prihlášky na dôchodkové poistenie, priznanie niektorej dôchodkovej dávky, ako aj vznik alebo trvanie povinného dôchodkového poistenia zamestnanca alebo SZČO.

Ako sa prihlásiť na dôchodkové poistenie

Podmienky a postup pri vybavovaní dôchodkového poistenia pre osoby starajúce sa o dieťa, asistentov a opatrovateľov.

Fyzická osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov

Za zamestnanca a povinne poistenú SZČO, v období, v ktorom sa im poskytuje materské a povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo SZČO im trvá, štát platí poistné na dôchodkové poistenie automaticky – bez prihlasovacej povinnosti, a to do posledného dňa poskytovania materského (prípadne do dňa zániku povinného poistenia, napr. pri skončení pracovného pomeru). Po tomto dni, ak daná osoba spĺňa podmienky stanovené zákonom, môže sa prihlásiť na povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby starajúcej sa o dieťa do 6 rokov jeho veku.

Upozornenie:

Všeobecne platí, že dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa vzniká odo dňa prihlásenia sa na toto poistenie, najskôr však odo dňa podania prihlášky. Z tohto dôvodu odporúčame prihlášku na toto poistenie zaslať Sociálnej poisťovni ešte pred ukončením poberania dávky materské.

Ak fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa, nie je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (je ekonomicky neaktívna alebo je len dobrovoľne poistená osoba), a chce byť dôchodkovo poistená z dôvodu starostlivosti o dieťa od jeho narodenia, musí podať prihlášku na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa. Dôchodkové poistenie v tomto prípade vznikne odo dňa narodenia dieťaťa. 

Upozornenie:

Ak do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa nestihne podať prihlášku, dôchodkové poistenie vznikne až odo dňa podania prihlášky.

 

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku podá prihlášku osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu alebo ju doručí poštou. Vyplní tlačivo Registračný list fyzickej osoby (Prihláška FO, za ktorú platí štát), Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia a priloží fotokópiu rodného listu dieťaťa. Tlačivá majú k dispozícii aj pobočky Sociálnej poisťovne. 

 

Povinné dôchodkové poistenie v súvislosti so starostlivosťou o dieťa a narodenie ďalšieho dieťaťa

Ekonomicky neaktívna žena (nie je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO)

Ak ekonomicky neaktívna žena porodí a stará sa o viac detí po sebe a už pri prvom dieťati podala prihlášku
na dôchodkové poistenie ako osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov jeho veku a dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o prvé dieťa jej trvá, pri ďalšom dieťati už prihlášku nepodáva. Je však potrebné, aby po narodení ďalšieho dieťaťa predložila pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej sa na dôchodkové poistenie prihlásila, kópiu rodného listu druhého (tretieho) dieťaťa a Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia. Štát bude potom za ňu naďalej platiť dôchodkové poistenie, a to až do šiestich rokov veku jej druhého (tretieho) dieťaťa, pokiaľ bude naďalej spĺňať podmienku riadnej celodennej starostlivosti.

 

Ekonomicky aktívna žena 

 • a) povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec, ktorá má povinné poistenie prerušené z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky 

- prechod z rodičovskej dovolenky s prvým dieťaťom na materskú dovolenku s plánovaným pôrodom druhého dieťaťa

Fyzickej osobe skončením rodičovskej dovolenky s prvým dieťaťom zaniká prerušenie povinného poistenia zamestnanca, nasledujúcim dňom jej vzniká povinné poistenie zamestnanca, čo je prekážkou trvania povinného dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa. Fyzická osoba je povinná do 8 dní odo dňa nasledujúceho po skončení rodičovskej dovolenky podať odhlášku z povinného dôchodkového poistenia ako poistenec štátu. Za predpokladu, že bude poberať materské, štát bude za ňu platiť poistné na dôchodkové poistenie .
Po skončení poberania materského a v období následnej rodičovskej dovolenky, bude štát platiť poistné na dôchodkové poistenie za túto fyzickú osobu, ak sa opätovne prihlási na povinné dôchodkové poistenie z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa. Povinné dôchodkové poistenie vznikne najskôr dňom podania prihlášky (spätne nie). 

 • b) povinne dôchodkovo poistená ako SZČO, ktorá má povinné poistenie prerušené z dôvodu nároku na rodičovský príspevok a vyhlásila, že činnosť povinne poistenej SZČO nevykonáva

- zánik prerušenia povinného poistenia SZČO a poberanie materského

Zánikom prerušenia povinného poistenia SZČO (bolo prerušené z dôvodu nároku na rodičovský príspevok a vyhlásenia SZČO, že nevykonáva činnosť povinne poistenej SZČO), vzniká nasledujúcim dňom povinné poistenie SZČO, čo je prekážkou trvania povinného dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa. Fyzická osoba je povinná do 8 dní od vzniku povinného poistenia SZČO podať odhlášku z povinného dôchodkového poistenia ako poistenec štátu. Počas poberania materského, štát bude za ňu platiť poistné na dôchodkové poistenie. Po skončení poberania materského a v období, v ktorom bude mať nárok na rodičovský príspevok a súčasne vyhlási, že činnosť povinne poistenej SZČO nevykonáva, povinné poistenie SZČO sa jej preruší a vznikom prerušenia môže vzniknúť povinné dôchodkové poistenie z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa, ak sa opätovne naň prihlási z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa. Povinné dôchodkové poistenie vznikne najskôr dňom podania prihlášky (spätne nie). 

Upozornenie:

Ak sa o dieťa v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb, povinné dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti vznikne fyzickej osobe, ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie ako prvá.

 

Fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku, podá prihlášku osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu alebo ju doručí poštou. Vyplní tlačivo Registračný list fyzickej osoby (Prihláška FO, za ktorú platí štát) a spolu s ním doručí fotokópiu rodného listu dieťaťa. Posudok vo veci dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa vydá posudkový lekár sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne na základe žiadosti útvaru poistného pobočky. Útvar poistného pobočky po zaregistrovaní prihlášky podá útvaru lekárskej posudkovej činnosti pobočky žiadosť o vydanie posudku.

Upozornenie:

Ak na základe vydaného posudku dieťa nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, útvar poistného pobočky vydá rozhodnutie o tom, že dôchodkové poistenie fyzickej osoby nevzniklo.

Fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok
Osoba, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie, podá prihlášku osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu alebo ju doručí poštou. Vyplní tlačivo Registračný list fyzickej osoby (Prihláška FO, za ktorú platí štát), ku ktorému priloží potvrdenie o poskytovaní tohto príspevku z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 10 kalendárnych dní ku dňu podania prihlášky.

Fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu osobe s ZŤP
Osoba vykonávajúca osobnú asistenciu podá prihlášku osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu alebo ju doručí poštou. Vyplní tlačivo Registračný list fyzickej osoby (Prihláška FO, za ktorú platí štát). Osobný asistent pri predkladaní Registračného listu preukáže pobočke skutočnosť o výkone osobnej asistencie (vrátane počtu hodín výkonu osobnej asistencie mesačne) zmluvou o výkone osobnej asistencie uzatvorenou medzi ňou a fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Platenie poistného

Aké poistné štát platí za poistencov štátu a v akej výške.

Štát platí za fyzickú osobu poistné:

 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 4 % príslušnej DSS),

 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,

 • do rezervného fondu solidarity 2 % z vymeriavacieho základu.  

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie je:

 • pre fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a pre osobu starajúcu sa o dieťa do 6 rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – mesačne 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné (pre rok 2013 je to suma 471,60 eur, pre rok 2014 je to suma 483,00 eur),

 • pre osoby, ktorým sa poskytuje príspevok na opatrovanie a pre osobných asistentov – minimálny vymeriavací základ (pre rok 2013 platí minimálny vymeriavací základ v sume 393 eur, pre rok 2014 platí minimálny vymeriavací základ v sume 402,50 eur). 

Zánik dôchodkového poistenia

Podmienky zániku dôchodkového poistenia pre poistenca štátu.

 

 • Fyzická osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov

Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe starajúcej sa o dieťa do 6 rokov jeho veku zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa do 6 rokov jeho veku, najneskôr dňom dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa.

 • Fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov

Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe starajúcej sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najneskôr dňom dovŕšenia 18 rokov veku tohto dieťaťa.

 

 • Fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok
  Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie, najneskôr dňom získania 12 rokov povinného dôchodkového poistenia.

 

 • Fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu osobe s ZŤP
  Povinné dôchodkové poistenie osobnému asistentovi zaniká dňom, od ktorého podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie sa osobná asistencia má vykonávať v rozsahu menej ako 140 hodín mesačne alebo dňom zániku zmluvy o výkone osobnej asistencie, najneskôr dňom získania 12 rokov povinného dôchodkového poistenia.

 

Upozornenie:

Pre všetky skupiny osôb platí, že povinné dôchodkové poistenie zaniká aj dňom, od ktorého osoba nespĺňa zákonom uložené podmienky pre možnosť byť takto dôchodkovo poistená (pozri časť Podmienky).

Príklad:
Povinne dôchodkovo poistná fyzická osoba, ktorá sa stará o svoje 5-ročné dieťa, sa od 1. mája 2013 zamestnala na pracovný pomer, teda od tohto dňa je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec. Je teda povinná odhlásiť sa ako poistenec, za ktorého platí štát poistné na dôchodkové poistenie, najneskôr do 9. mája 2013 (do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik poistenia, v tomto prípade skutočnosť zakladajúca zánik poistenia vznikla 1. mája 2013, takže ôsmy deň lehoty pripadá na 9. mája 2013), pretože prestala spĺňať podmienku nebyť dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO. Dátum zániku poistenia je 30. apríla 2013. Rovnako by sa musela odhlásiť aj v prípade, ak by začala pracovať na niektorú z foriem dohôd, pretože od 1. januára 2013 sú už aj dohodári zamestnancami na účely dôchodkového poistenia, okrem dohodára – študenta s uplatnenou výnimkou z dôchodkového poistenia.

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved