Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Aké sú povinnosti zamestnávateľa voči invalidným zamestnancom? Platia invalidní dôchodcovia nižšie odvody?

Invalidní dôchodcovia nie sú vyčlenení z pracovného života. Môžu pracovať, pokiaľ im to zdravotný stav dovoľuje. Aké podmienky však musia dodržiavať a kedy môžu dostať výpoveď? Pri zamestnávaní invalidných zamestnancov platia viaceré pravidlá. Aké povinnosti má ich zamestnávateľ?

V prípade, že zdravotný stav invalidného dôchodcu mu umožňuje pracovať, môže tak učiniť aj pri poberaní invalidného dôchodku. Pracovnú činnosť môžu vykonávať na základe trvalého pracovného pomeru alebo dohody o práci mimo pracovného pomeru. Legislatívne neexistujú obmedzenia týkajúce sa výšky ich zárobku a práca nemá vplyv na výšku poskytovaného invalidného dôchodku ani neovplyvňuje jeho dávku.

Invalidní dôchodcovia v trvalom pracovnom pomere sú chránení v prípade výpovede. Zamestnávateľ nemôže danému zamestnancovi so zdravotným postihnutím dať výpoveď bez predchádzajúceho súhlasu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Výnimkou je situácia, keď ide o výpoveď uvedenú v zákone § 63 ods. 1 písm. a) a e), ale zdravotný stav nemôže byť dôvodom výpovede.

Ak by sa však zdravotný stav invalidného dôchodcu zhoršil natoľko, že nie je schopný vykonávať pracovnú činnosť, môže byť výpoveď odôvodnená. Zhoršenie zdravotného stavu musí byť potvrdené lekárskym posudkom. Invalidný dôchodca môže stále pracovať, pokiaľ jeho zdravotný stav neovplyvňuje výkon práce a je schopný vykonávať danú činnosť.

Pri primeranom zdravotnom stave môžu invalidi pracovať a súčasne poberať invalidný dôchodok. Práca nemá vplyv na výšku invalidného dôchodku, ale neovplyvňuje ani jeho zvýšenie. Až pri žiadosti o starobný dôchodok, po dosiahnutí dôchodkového veku, sa môže poistené obdobie odpracované počas poberania invalidného dôchodku zohľadniť.

V prípade ak sa zdravotný stav invalidného dôchodcu zhorší, môže požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku na základe nových lekárskych správ, ktoré potvrdzujú zhoršenie zdravotného stavu. Túto žiadosť je možné predložiť na pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska, spolu s relevantnými lekárskymi dokladmi.

Sú krajiny, kde je možné invalidným dôchodcom pracovať, aj keď ich schopnosť

vykonávať prácu môže byť obmedzená pre ich zdravotný stav. Právne podmienky a obmedzenia sa však môžu líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny a legislatívy.

Sú krajiny, ktoré umožňujú invalidným dôchodcom pracovať s obmedzeniami týkajúcimi sa príjmu alebo pracovného zaťaženia. V tom prípade to môže mať vplyv na výšku ich invalidného dôchodku alebo iné sociálne dávky, ktoré by mohli dostávať. Taktiež sú aj krajiny, kde môžu byť invalidní dôchodcovia oprávnení pracovať bez obmedzení, ak ich zdravotný stav to dovoľuje.

Podstatné je aj skontrolovať konkrétne zákony a predpisy týkajúce sa práce invalidných dôchodcov v konkrétnej krajine, pretože tie sa môžu odlišovať v závislosti od miesta. Sú krajiny, ktoré majú špeciálne programy alebo iniciatívy, podporujúce zapojenie invalidných ľudí do pracovného života a zabezpečujú im prístup k vhodným pracovným príležitostiam.

V prípade ak sa invalidný dôchodca zaujíma o možnosť zamestnania, je dobré sa informovať u miestnych orgánov, agentúr pre prácu alebo právnych poradcov, ktorí by mohli poskytnúť konkrétne rady a informácie na základe aktuálne platnej legislatívy.

Akú povinnosť má zamestnávateľ

Zamestnancom so zdravotným postihnutím má zamestnávateľ povinnosť poskytovať pracovné prostredie, ktoré im umožní uplatniť a rozvíjať ich schopnosti zohľadňujúc ich zdravotný stav. Je v jeho kompetemcii, aby umiestňoval týchto zamestnancov na vhodné pracovné pozície a umožňoval im absolvovať školenia alebo štúdium na získanie potrebných kvalifikácií a aby podporoval ich rozvoj.

Taktiež má zamestnávateľ rovnako povinnosť vytvárať prostredie, kde bude zamestnanec so zdravotným postihnutím schopný pracovať a zlepšovať pracoviská tak, aby dosiahol podobné pracovné výsledky ako ostatní. Ak je taká možnosť, mal by mu prácu aj uľahčiť. Ak zamestnanca so zdravotným postihnutím nie je možné zamestnať v štandartných podmienkach, môže byť vytvorené chránené pracovisko alebo chránená dielňa.

Zamestnancovi so zdravotným postihnutím by mal zamestnávateľ umožniť teoretickú alebo praktickú rekvalifikáciu na udržanie, zvýšenie, rozšírenie alebo zmenu jeho kvalifikácie, aby mohol zostať zamestnaný napriek svojmu zdravotnému postihnutiu. Toto sa uskutočňuje na základe písomnej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Rekvalifikácia prebieha v pracovnom čase a zamestnanec má nárok na náhradu mzdy vo výške jeho priemernej mzdy. Ak je to nevyhnutné, rekvalifikácia môže prebiehať aj mimo pracovného času.

Zamestnávateľ je povinný konzultovať s odborovými zástupcami opatrenia týkajúce sa zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím a dôležité otázky starostlivosti o týchto zamestnancov.

 

Výška odvodov

Popri poberaní invalidného dôchodku zároveň pracujete? Výška vašich odvodov záleží od kategórie invalidného dôchodku.

Výška odvodov pre invalidného dôchodcu závisí od kategórie jeho invalidného dôchodku. Ak je invalidný dôchodca zamestnaný na plný pracovný úväzok a jeho zárobková schopnosť poklesla o viac ako 70 %, alebo ak dostáva invalidný dôchodok a dosiahol dôchodkový vek, nie je povinný platiť poistenie v nezamestnanosti, ktoré by normálne činilo 1 % z výpočtového základu.

V prípade, že mu bol priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a menej ako 70 %, platia preňho obvyklé odvody, ako pri obyčajných zamestnancoch na trvalý pracovný pomer:

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z výpočtového základu,
 • na starobné poistenie 4 % z výpočtového základu,
 • na invalidné poistenie 3 % z výpočtového základu,
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z výpočtového základu.
 • Na zdravotné poistenie platí osoba so zdravotným postihnutím iba 2 % z výpočtového základu, čo je nižšie než štandardných 4 %.
 • Spolu: 11,4%

 

Aké sú výšky odvodov odvádzaných penzistom s poklesom schopnosti práce o viac ako 70 %?

V situácii, keď je priznaný invalidný dôchodok pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, takýto invalidný dôchodca platí nasledovné odvody:

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z výpočtového základu,
 • na starobné poistenie 4 % z výpočtového základu,
 • na invalidné poistenie 3 % z výpočtového základu,
 • Na zdravotné poistenie platí osoba so zdravotným postihnutím iba 2 % z výpočtového základu, čo je menej než štandardné 4 %.
 • Spolu: 10,4 %

Zdroj: Pravda.sk

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved